Thông Báo: Khai giảng các lớp Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Lý cơ thầy Dũng học vào 14h Thứ 2, khai giảng ngày 09/09
  • Hóa Vô Cơ thầy Dũng học vào 14h Thứ 3, khai giảng ngày 10/09
  • Lý Sóng cơ thầy Cẩn học vào 16h Thứ 3, khai giảng ngày 10/09
  • Lý 11 thầy Cẩn học vào 18h Thứ 3, khai giảng miễn phí ngày 10/09
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long