Khai giảng các lớp 12 Mới (Thứ 6 ngày 07/02)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới (Thứ 6 ngày 07/02):
  • Hình Không Gian thầy Nguyên học vào 14h Thứ 6, khai giảng (miễn phí) ngày 07/02 
  • Hình Giải Tích Trong Không Gian học vào 16h15 Thứ 6, khai giảng ngày 07/02
  • Hóa (vô cơ) vòng 2 thầy Thiết học vào 14h Thứ 6, khai giảng ngày 07/02
  • Hóa (hữu cơ) hợp chất chứa nhóm chức thầy Thiết học vào 16h Thứ 6, khai giảng ngày 07/02
  • Tích Phân thầy Trinh học vào 16h Thứ 6, khai giảng (miễn phí) ngày 07/02
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long