Search
19 Tháng một, 2018, 21:20
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” vào Thứ 7 ngày 03/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” vào Thứ 7 ngày 03/01
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ 7, khai giảng 03/01 thầy Trinh
  • LÝ (tổng ôn từ Đề 1 đến Đề 5) học vào 14h Thứ 7, khai giảng 03/01 thầy Cẩn

1_VODK