Tổng kết thi thử đợt 2-2011

1. Bảng tổng kết thi đợt 2-2011 (Khối A)

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
13% 40% 47%
Môn Lý
40% 34% 26%
Môn Hóa
24% 39% 37%
Tổng 3 môn
Điểm 21

26%

15 ≤Đim <21

38%

0 ≤Đim <15

36%

Điểm Thủ Khoa: Trần Hiếu Minh; Toán 10đ – Lý 9,6đ – Hóa 9.6đ

Tổng 3 môn 29.2đ

Mời bạn Trần Hiếu Minh đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 2.

2. Bảng tổng kết thi đợt 1-2011 (Khối D) :

Khoảng điểm từ 7 Điểm 10 5 ≤Đim <7 0 ≤Đim <5
Môn Toán
10% 35% 55%
Môn Anh
34% 42% 24%
Môn Văn
25% 59% 16%
Tổng 3 môn
Điểm 21

23%

15 ≤Đim <21

45%

0 ≤Đim <15

32%

Điểm Thủ Khoa: Nguyễn Tuấn Anh; Toán 9,0đ – Anh 8.0đ – Văn 8.0đ

Tổng 3 môn 25đ

Mời bạn Nguyễn Tuấn  Anh đến Trung Tâm Thăng Long để nhận phần

Thưởng thí sinh đạt thủ khoa thi đợt 2.
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long