Search
18 Tháng sáu, 2018, 23:19
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan Bộ

Ngày 24/12, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ GD-ĐT.Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ…

11-8fa42

Bộ GD-ĐT: Cán bộ nào có số phiếu tín nhiệm thấp sẽ cho thôi giữ chức vụ.

Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả phiếu tín nhiệm sẽ là một kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ theo quy định. Những đồng chí thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 262-QĐ/TW nếu có phiếu tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; các đại học Vùng; các học viện, trường đại học, cao đẳng; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT; các trường đại học, cao đẳng thành viên thuộc đại học vùng. Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra.

Được biết, việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Bộ GD-ĐT thực hiện theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo các cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và công văn số 196-CV/TW ngày 17/10/2014 của Bộ Chính trị về việc tổ chức thực hiện Quy định 262-QĐ/TW.