Search
20 Tháng bảy, 2018, 08:48
  • :
  • :

Bộ GD&ĐT phối hợp đề xuất biên chế nghiên cứu viên cho các trường ĐH, CĐ

Bộ GD&ĐT tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất biên chế nghiên cứu viên cho các trường ĐH, CĐ, đặc biệt là các trường ĐH trọng điểm, các trường ĐH có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh; xây dựng cơ chế hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cho các trường ĐH ngoài công lập.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2006-2010 và phương hướng phát triển giai đoạn 2011-2015 do Văn phòng Bộ GD&ĐT vừa công bố.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; ưu tiên các chương trình, đề tài nghiên cứu liên kết: Nhà trường -Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, xây dựng doanh nghiệp KHCN trong trường đại học. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, kinh tế biển, đảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc gia;

Kết hợp tiềm năng khoa học và công nghệ của các trường với viện nghiên cứu, với các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để vừa phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ của giảng viên và cán bộ nghiên cứu, tạo thêm nguồn lực tài chính vừa phát huy tác dụng của trường đại học, của các viện nghiên cứu, của doanh nghiệp vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội;

 Đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với công tác đào tạo trong các trường đại học, đặc biệt là đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ; nhanh chóng hình thành, củng cố và phát triển các mô hình liên kết đào tạo – nghiên cứu – sản xuất, thực hiện tốt việc gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất kinh doanh;

Tiếp tục thực hiện các chương trình KH&CN cấp Bộ, các nhiệm vụ nghiên cứu hợp tác quốc tế song phương đang được triển khai thử nghiệm; hình thành và xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học liên ngành và đa ngành để giải quyết các vấn đề khoa học lớn có ý nghĩa thực tiễn cao;

Tiếp tục chuyển đổi các viện, trung tâm nghiên cứu trong trường đại học, cao đẳng sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng nhấn mạnh, hoạt động khoa học và công nghệ phải được xác định là nền tảng vững chắc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường, phải là tấm gương phản ánh chất lượng của một trường đại học và phải là yếu tố then chốt tạo lập thương hiệu, uy tín và phát triển bền vững cho các nhà trường. Đây cũng là cơ sở để các trường đại học của Việt Nam tiếp tục phát triển trở thành các trường đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực…

nguon: gdtđ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *