Search
10 Tháng mười hai, 2018, 07:47
  • :
  • :

Category: Thầy Phạm Công Cường

Thầy Phạm Công Cường

Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ Hóa tại châu Âu, thầy Phạm Công Cường trở vể Việt Nam giảng dạy, thuộc thế...