Search
20 Tháng bảy, 2019, 14:55
  • :
  • :

Category: Thầy Phạm Công Cường

Thầy Phạm Công Cường

Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ Hóa tại châu Âu, thầy Phạm Công Cường trở vể Việt Nam giảng dạy, thuộc thế...