Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:51
 • :
 • :

Chương trình lớp Tiếng Anh cấp tốc

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Chương trình lớp Tiếng Anh cấp tốc
Gồm 02 nội dung

 1. CÁC CHUYÊN ĐỀ
 2. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MẪU

CÁC CHUYÊN ĐỀ:

 1. Tiếng Anh giao tiếp. ( Problems with language functions)
 2. Cấu tạo từ. (Problems with word formations)
 3. Động từ cụm và các cấu trúc thành ngữ.( Problems with phrasal verbs & idiomatic expressions)
 4. Từ đồng nghĩa – trái nghĩa. ( Do & Make) ( Synonyms – Antonyms)
 5. Chữa lỗi. (Tổng hợp)( Problems with mistakes)
 6. Giới từ.( Problems with prepositions)
 7. Các loại câu phức và từ nối. ( Problems with linking words & sentence structures)
 8. Ngữ âm.( Phonetics)
 9. Thì động từ.( Problems with verb tenses)
 10.  Động từ tình thái, Nguyên mẫu hoàn thành ( Problems with modal verbs, perfect infinitve)
 11.  Thức giả định. (Problems with subjunctives)
 12.  Động từ nguyên mẫu, danh động từ.( Problems with infinitives and gerunds)
 13.  Phân từ. ( Problems with participles)
 14.  Dạng thức bị động. ( Problems with passive voice)
 15.  Quán từ/ Mạo từ.( Problems with articles)
 16.  Câu hỏi đuôi.( Problems with tag-questions)
 17.  Đảo ngữ. (Problems with inversion)
 18.  Câu tường thuật. ( Problems with reported speech)
 19.  Hòa hợp chủ-vị. ( Problems with subject- verb agreement)
 20.  “It’s …. “ &  “ There is ….. “
 21.  Danh từ, tính từ, trạng từ và đại từ. ( Problems with nouns, adjectives, adverbs and pronouns)
 22.  Định từ. ( Problems with determiners)
 23.  Trật tự từ. ( Problems with word orders)
 24.  Kỹ năng làm bài đọc hiểu. (Reading skills)
 25.  Câu đồng nghĩa. (Synnonym sentences)

thi2
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *