Search
2 Tháng mười hai, 2019, 03:58
  • :
  • :

ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu

Theo tin từ Phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, dự kiến năm 2011 nhà trường sẽ tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ ĐH. Trong đó nhóm ngành Kinh tế được phân bổ nhiều nhất với 1.230 chỉ tiêu, kế tiếp đến là nhóm ngành Quản trị kinh doanh.

Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh và từ các trường dự bị chuyển về. Về cơ bản tuyển sinh hệ chính quy của trường năm nay không có nhiều thay đối so với năm 2010.

Tránh những sự thắc mắc về khâu xét tuyển của trường, năm nay ĐH Kinh tế quốc dân đã quy định rõ ràng hơn. Cụ thể xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu như: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (417), Thống kê kinh doanh (447), Tin học kinh tế (444), Luật kinh doanh (545), Công nghệ thông tin (146), Kinh tế lao động (421), Trường xét tuyển theo chuyên ngành (năm 2010, điểm tuyển vào các chuyên ngành này thấp hơn điểm sàn vào trường từ 2 đến 3 điểm).

Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi. Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc diện xét tuyển theo chuyên ngành.

Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường).

Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến vào từng ngành đào tạo của trường năm 2011

Ngành đào tạo Mã trường Khối Chỉ tiêu
4.000
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: 1.230
– Kinh tế và Quản lý đô thị KHA 410 A, D1
– Kinh tế và Quản lý địa chính KHA 411 A, D1
– Kế hoạch KHA 412 A, D1
– Kinh tế phát triển KHA 413 A, D1
– Kinh tế và Quản lý môi trường KHA 414 A, D1
– Quản lý kinh tế KHA 415 A, D1
– Kinh tế và Quản lý công KHA 416 A, D1
– Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn KHA 417 A, D1 50
– Kinh tế đầu tư KHA 418 A
– Kinh tế bảo hiểm KHA 419 A, D1
– Kinh tế quốc tế KHA 420 A, D1
– Kinh tế lao động KHA 421 A, D1 60
– Toán tài chính KHA 422 A, D1
– Toán kinh tế KHA 423 A, D1
– Kinh tế học KHA 450 A, D1
– Thẩm định giá KHA 446 A
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: KHA 426 A, D1 1.170
– Quản trị kinh doanh quốc tế
– Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn KHA 427 A, D1
– Quản trị nhân lực KHA 428 A, D1
– Marketing KHA 429 A, D1
– Quản trị kinh doanh Thương mại KHA 431 A, D1
– Thương mại quốc tế KHA 432 A, D1
– Quản trị doanh nghiệp KHA 433 A, D1
– Quản trị kinh doanh tổng hợp KHA 435 A, D1
– Quản trị kinh doanh bất động sản KHA 436 A, D1
– Thống kê kinh doanh KHA 447 A, D1 100
Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: 500
– Ngân hàng KHA 437 A, D1
– Tài chính doanh nghiệp KHA 438 A, D1
– Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) KHA 439 A, D1
– Tài chính quốc tế KHA 451 A, D1
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: 400
– Kế toán tổng hợp KHA 442 A, D1
– Kiểm toán KHA 443 A, D1
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kinh tế KHA 444 A, D1 100
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh KHA 545 A, D1 100
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin KHA 146 A 50
Ngành Tiếng Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại KHA 701 D1 100
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng
– Quản trị lữ hành KHA 454 D1 40
– Quản trị khách sạn KHA 455 D1 40
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) KHA 457 A, D1 100