Search
26 Tháng sáu, 2019, 15:33
  • :
  • :

ĐHQG Hà Nội mở mới 10 ngành, chuyên ngành mới

Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã đồng ý mở mới trong năm 2015 đối với 3 ngành đào tạo đại học, 5 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.
1_FNPZ

Các ngành/chuyên ngành này được xem xét trên cơ sở các tiêu chí: Có nhu cầu xã hội cao; có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng (đặc biệt là về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo…); phù hợp với sứ mệnh của đơn vị; không trùng với lĩnh vực/ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo tại các đơn vị khác trong ĐHQGHN.

Cụ thể các ngành, chuyên ngành được mở mới tại ĐHQG Hà Nội như sau:

TT Đơn vị đào tạo /Ngành Trình độ đào tạo
ĐH ThS TS
I Trường ĐHKHTN
1 Quản lí đất đai     1
II Trường ĐHKHXH&NV
2 Quản trị khách sạn 1    
3 Khoa học thư viện 1    
4 Tôn giáo học 1    
5 Quản trị văn phòng   1  
6 Tâm lí học lâm sàng   1  
III Trường ĐH Kinh tế
7 Quản trị các tổ chức tài chính   1  
8 Kinh tế biển   1  
IV Trường ĐH Công nghệ
9 An toàn thông tin   1  
V Trường ĐH Giáo dục
10 Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên     1
Tổng cộng 3 5 2