Search
27 Tháng năm, 2018, 10:06
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TP HCM năm 2011

ĐH Ngân Hàng TP HCM Phan Ngọc Minh điểm chuẩn chính thức của trường giống như dự kiến công bố trước đó. Cụ thể cho từng ngành ở bảng dưới dây:

Ngành Khối Điểm chuẩn dự kiến 2011 Điểm chuẩn 2010
Hệ đại học
Tài chính ngân hàng A 18,5 20
Quản trị kinh doanh A 17 18
Kế toán A 18 18,5
Hệ thống thông tin kinh tế A 17 17
Ngôn ngữ Anh D1 19 18
Hệ cao đẳng
Tài chính ngân hàng A 13 13


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *