Category: Điểm thi thử Đại Học

Nguyễn Thúy An

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 103 Nguyễn Thúy An 6.4

Hữu Thị Yến

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 102 Hữu Thị Yến 7.6

Nguyễn Ngọc Sơn

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 101 Nguyễn Ngọc Sơn 5.8

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long