Category: Thầy Phạm Công Cường

Thầy Phạm Công Cường

Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ Hóa tại châu Âu, thầy Phạm Công Cường trở vể Việt Nam giảng dạy, thuộc thế...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long