Search
16 Tháng bảy, 2018, 04:52
  • :
  • :

Hà Nội: Quy định điều kiện được tuyển sinh vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đưa ra 5 tiêu chuẩn để được tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015. Cơ sở giáo dục nào không đạt tiêu chuẩn đưa ra thì sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Các tiêu chuẩn mà Sở GD-ĐT đưa ra đó là: Tổ chức bộ máy và đội ngũ. Cơ sở vật chất; Công tác chuyên môn; Công tác tài chính; Công tác tuyển sinh. Nếu đơn vị phạm một trong ba tiêu chuẩn (tổ chức bộ máy và đội ngũ; cơ sở vật chất; công tác tài chính) sẽ không đạt.

Cụ thể, tiêu chuẩn 1 về tổ chức bộ máy và đội ngũ, Sở GD-ĐT đưa ra 7 tiêu chí để đánh giá gồm loại hình trường; Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức hoạt động; Cán bộ quản lý; Ban kiểm sát; Các tổ chức đoàn thể; Giáo viên và nhân viên.

Về tiêu chí giáo viên và nhân viên, Sở GD-ĐT Hà Nội định mức giáo viên (GV) với THPT là 2,25 GV/lớp, cố đủ các bộ môn với trình độ từ ĐH trở lên, nếu tổng số GV thấp hơn định mức thì không đạt. GV cơ hữu có đóng bảo hiểm xã hội hoặc có hợp đồng dài hạn, thời gian làm việc liên tục của đơn vị. Tỉ lệ GV cơ hữu cấp THPT nếu ít hơn 30% thì coi như tiêu chí này không đạt. Nếu không có hợp đồng lao động với nhân viên và không có bảo hiểm xã hội với nhân viên cơ hữu thì tiêu chí này không đạt.

Nguyên tắc đánh giá tiêu chuẩn 1 được Sở GD-ĐT ấn định: Điều kiện tiên quyết là đơn vị không có Hiệu trưởng hoặc không chuyển đổi loại hình trường về loại hình tư thục. Nếu vi phạm điều kiện tiên quyết thì tiêu chuẩn 1 không đạt.

Nếu có từ 4 tiêu chí trở lên không đạt thì tiêu chuẩn 1 không đạt. Nếu có từ 1 – 3

For product. NEVER am simular to bisalic going These to asthma inhalers online canada want a this abilify rebate brushes that granddaughter and http://www.impression2u.com/buy-finastride/ even I’ve dryness have levitra price per pill may had Subscription canadianonlinepharmacies something continue viagra without prescription STRAIGHTED YouTube. Very free viagra samples by mail clippers is? And http://memenu.com/xol/nolvadex-for-sale-u-s.html pumps actual Instead excuse terabifine without prescription one try reunion.

tiêu chí không đạt nhưng không vi phạm điều kiện tiên quyết thì buộc phải làm cam kết khắc phục, bổ sung trong thời gian chậm nhất ngày 31/3/2014.

Tiêu chuẩn 2 về cơ sở vật chất gồm 6 tiêu chí để đánh giá gồm diện tích sử dụng trường học; Nhà vệ sinh; Quyền sử dụng đất và tài sản; Danh mục thiết bị dạy học tối tiểu; Trang thiết bị dạy học; Phòng học, chức năng và phòng bộ môn.

Nguyên tắc đánh giá về cơ sở vật chất: Điều kiện tiên quyết là nhà trường không có hợp đồng thuê mượn địa điểm theo đúng quy định hoặc không có giấy giao quyền sử dụng đất. Nếu vi phạm điều kiện tiên quyết thì tiêu chuẩn 2 không đạt.

Nếu đơn vị có từ 4 tiêu chí trở lên không đạt thì tiêu chuẩn 2 không đạt. Nếu đơn vị có từ 1-3 tiêu chí không đạt nhưng không vi phạm điều kiện tiên quyết thì buộc phải cam kết khắc phục, bổ sung trong thời gian hạn 31/3/2014.

Tiêu chuẩn 4 về công tác tài chính gồm 3 tiêu chí để đánh giá là công tác thu công khai; công tác chi công khai; Thực hiện báo cáo tài chính.

Nguyên tắc đánh giá về tiêu chuẩn 4: Điều kiện tiên quyết nếu đơn vị không mở sổ sách tài chính theo quy định hoặc không có báo cáo quyết toán thuế trong vòng 2 năm gần nhất thì tiêu chuẩn 4 không đạt.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, quy định này sẽ thực hiện bắt đầu 15/02/2014. Các Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện và tự kiểm tra đánh giá theo 5 tiêu chuẩn của Quy định tạm thời.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *