Search
24 Tháng sáu, 2019, 14:56
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh:
  • LƯỢNG GIÁC – SỐ PHỨC học vào 14h Thứ 2, khai giảng 05/10
  • TÍCH PHÂN học vào 16h Thứ 6, khai giảng 02/10
  • TÍCH PHÂN học vào 14h Thứ 7, khai giảng 03/10

thidaihoc