Search
27 Tháng năm, 2018, 09:55
  • :
  • :

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào Chủ nhật ngày 04/01

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” vào Chủ nhật ngày 04/01
  • Khối 12:
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng 04/01 thầy Hùng
  • HÌNH (giải tích trong không gian) học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 04/01 thầy Nguyên
  • LÝ (hạt nhân) học vào 16h30 Chủ nhật, khai giảng 04/01 thầy Trung Dũng
  • Khối 11:
  • GIỚI HẠN HÀM SỐ học vào 9h30 Chủ nhật, khai giảng 04/01 thầy Hùng
  • LÝ (quang hình) học vào 18h Chủ nhật, khai giảng 04/01 thầy Trung Dũng

2_EPOH