Search
21 Tháng bảy, 2018, 19:39
  • :
  • :

KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI, CÁC LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC 2011-2012

Lớp Cấp Tốc ( Tổng ôn ) Khối A ( duy nhất) dành cho học sinh thi vào tháng 7 tới
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Ngày học
2 9h30 Lý Điện Thầy Cẩn 6-13-20-27/06
14h Tích Phân Thầy Võ 6-13-20-27/06
16h Đại Thầy Dũng 6-13-20-27/06
3 7h đến 11h Hình (2 ca) Thầy Nguyên 7-14-21-28/06
14h Số Phức Thầy Võ 7-14-21-28/06
4 14h KSHS Thầy Hùng 8-15-22-29/06
16h Lượng Thầy Dũng 8-15-22-29/06
5 7h đến 11h Hóa (2 ca) Thầy Dũng 9-16-23-30/06
14h Lý Sóng Cơ Thầy Cẩn 9-16-23-30/06
6 7h đến 11h Hình (2 ca) Thầy Nguyên 10-17-24/06
7 7h đến 11h Hóa (2 ca) Thầy Dũng 11-18-25/06
14h Lý Sóng Điện Từ Thầy Cẩn 11-18-25/06
 
Lớp Cấp Tốc ( Tổng ôn ) Khối D ( duy nhất) – dành cho học sinh thi vào tháng 7 tới
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Ngày học
2 7h đến 11h Anh (2 ca) Cô Lê 6-13-20-27/06
14h Tích Phân Thầy Võ 6-13-20-27/06
16h Đại Thầy Dũng 6-13-20-27/06
3 7h đến 11h Hình (2 ca) Thầy Nguyên 7-14-21-28/06
14h Số Phức Thầy Võ 7-14-21-28/06
4 7h đến 11h Anh (2 ca) Cô Lê 8-15-22-29/06
14h KSHS Thầy Hùng 8-15-22-29/06
16h Lượng Thầy Dũng 8-15-22-29/06
 
6 7h đến 11h Hình (2 ca) Thầy Nguyên 10-17-24/06
 
Các Lớp Tổng Ôn (dành cho học sinh cũ)3 Lớp Hình Thầy Nguyên

  • Lớp 9h30′ Chủ Nhật từ 29/5 (5 buổi)
  • Lớp 18h Chủ Nhật từ 29/5 (5buổi )
  • Lớp 16h Thứ 6 từ 27/5 và 1 buổi 9h30′ Thứ 7 ngày 28/5 (5 buổi)

2 Lớp Đại + Giải Tích Thầy Trinh

  • Lớp 14h (T4 + T6) từ 8/6 (6 buổi)
  • Lớp 19h45′ Thứ 2 từ 6/6 và 1 buổi 14h Thứ 6 ngày 27/6 (5 buổi)

Lớp Đại + Giải Tích Thầy Dũng

  • Học vào 14h Chủ Nhật từ 22/5 (6 buổi)

Lớp Lý Thầy Cẩn

  • Học vào7h30′ Thứ 2 + 9h30′ Thứ 4 từ 6/6 (8 buổi)

Các Lớp Anh Văn Giữ Nguyên Lịch Và Học Hết Tháng 6

KHAI GIẢNG Lớp 12-A1(05/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
3 14h Hình KG Thầy Nguyên 10/06
16h Hoá HC Thầy Cường 05/07
4 16h Giải Tích Thầy Dũng 06/07
5 14h Lý Sóng Cơ Thầy Cẩn 07/07
16h Hoá VC Thầy Cường 07/07
7 14h Lý Cơ Thầy Cẩn 02/07(miễn phí)
CN 16h Giải Tích Thầy Dũng 05/06(miễn phí)
Lớp Giải Tích Thầy Dũng(tháng 6 Tuần học 1 buổi, từ tháng 7 Tuần học 2 buổi)
  
KHAI GIẢNG Lớp 12-A2(07/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 14h Hoá HC Thầy Dũng 05/09
18h Thầy Kim 04/07
3 14h Giải Tích Thầy Tr. Trinh 07/06(miễn phí)
5 14h Hoá VC Thầy Dũng 08/09
6 16h Hình KG Thầy Nguyên 01/07(miễn phí)
18h Thầy Kim 01/07
7 14h Giải Tích Thầy Tr.Trinh 11/06
 
KHAI GIẢNG Lớp 12-A3(05/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
3 16h Hoá HC Thầy Dũng 07/06
5 16h Hoá VC Thầy Dũng 09/06
6 14h Giải Tích Thầy Hùng 10/06
16h Hình KG Thầy Nguyên 01/07(miễn phí)
7 16h Lý Sóng Cơ Thầy Cẩn 02/07
CN 7h30 Lý Cơ Thầy Cẩn 05/06
9h30 Giải Tích Thầy Hùng 29/05
Ngoài các lớp trên còn thêm lớp Giải Tích của thầy Võ(học vào  14h Thứ 2 + Thứ 3 Khai Giảng 01/08)
 
KHAI GIẢNG Lớp 12-D1(07/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 16h Anh Nâng Cao Cô Chi Mai 04/07
18h Văn Lớp 11 Ôn thi ĐH Thầy Thanh 04/07
3 14h Hình KG Thầy Nguyên 07/06
4 16h Anh Nâng Cao Cô Chi Mai 06/07
18h Văn Thầy Thanh 06/07
6 14h Giải Tích Thầy Hùng 29/05
CN 9h30 Giải Tích Thầy Hùng 05/06
18h Văn Thầy Thanh 03/07
 
KHAI GIẢNG Lớp 12-D2(05/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 18h Anh Cô Chi Mai 04/07
4 16h Giải Tích Thầy Dũng 06/07
18h Anh Cô Chi Mai 06/07
6 16h Hình KG Thầy Nguyên 01/07(miễn phí)
7  
 
CN 16h Giải Tích Thầy Dũng 05/06(miễn phí)
Giải Tích Thầy Dũng(tháng 6 Tuần học 1 buổi, từ tháng 7 Tuần học 2 buổi)
KHAI GIẢNG Lớp 12-D3(07/06) – Lớp 11 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 16h Văn Thầy Thanh 01/08
18h Văn Lớp 11 Ôn thi ĐH Thầy Thanh 04/04
3 14h Giải Tích Thầy Tr. Trinh 07/06(miễn phí)
18h Anh Cô Chi Mai 02/08
4 16h Văn Thầy Thanh 03/08
6 16h Hình KG Thầy Nguyên 01/07(miễn phí)
18h Anh Cô Chi Mai 05/08
7 14h Giải Tích Thầy Tr.Trinh 11/06
 
KHAI GIẢNG Lớp 11 1-A-D(07/06) – Lớp 10 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 18h Anh Cô Chi Mai 04/07
3 18h Đại Thầy Tr.Trinh 07/06
4 18h Anh Cô Chi Mai 06/07
7  
CN 9h30 Hình Thầy Nguyên 03/07
16h Hóa Thầy Hùng 12/06(miễn phí)
    KHAI GIẢNG Lớp 11 2-A-D (02/07) – Lớp 10 lên
Thứ Giờ Môn học Giáo viên Khai Giảng
2 18h Văn Thầy Thanh 04/07
3 18h Anh Cô Chi Mai 02/08
4 18h Hoá HC Thầy Dũng 06/07(miễn phí)
6 18 Anh Cô Chi Mai 05/08
7 18h Thầy Cẩn 02/07(miễn phí)
CN 7h30 Đại Thầy Hùng 03/07(miễn phí)
18h Hình Thầy Nguyên 17/07(miễn phí)

 

HỌC SINH CÓ THỂ LỰA CHỌN THEO TỪNG MÔN HỌC CỦA CÁC LỚP TRÊN

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *