Search
27 Tháng năm, 2018, 17:46
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Giám đốc CNTT và triết lý quản lý đột phá

Yêu CNTT và muốn gắn bó với CNTT, nhưng đồng chủ tịch cộng đồng Agile Vietnam – giám đốc điều hành...