Tag: , , , , , , , , , ,

Đói ở lớp học bản Dao

Đã nghe và thấy những khó khăn của nhiều lớp học ở vùng cao, nhưng khi tận mất chứng kiến những khốn...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long