Search
27 Tháng tư, 2018, 06:33
  • :
  • :

Tag: , ,

Sinh viên loại Giỏi về tỉnh công tác được hưởng 100% lương

Theo chính sách thu hút nhân lực hiện hành của tỉnh Hậu Giang, sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, người có trình...