Search
23 Tháng hai, 2018, 22:26
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Ép học sinh mua lịch, tăm, thước kẻ

Học sinh một số trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phải mua nhiều thứ như lịch năm mới, tăm, thước...