Tag: , , , , , , ,

Ép học sinh mua lịch, tăm, thước kẻ

Học sinh một số trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) phải mua nhiều thứ như lịch năm mới, tăm, thước...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long