Search
18 Tháng một, 2019, 17:13
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Nhận bằng cử nhân sớm tại Mỹ

Sau chương trình cao đẳng hoặc High school Completion hai năm, sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp lên học năm...