Search
22 Tháng mười, 2018, 05:00
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Kinh hoàng sự ‘tiến hóa’ của các môn học

Môn Thể dục từ nhẹ nhàng chuyển sang 'hành xác'; các môn Âm nhạc, Mỹ thuật đột nhiên biến mất khi...