Search
22 Tháng bảy, 2018, 12:37
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Đói ở lớp học bản Dao

Đã nghe và thấy những khó khăn của nhiều lớp học ở vùng cao, nhưng khi tận mất chứng kiến những khốn...