Search
22 Tháng bảy, 2018, 14:50
 • :
 • :

Thông Báo: Các lớp Khai giảng vào tháng 7 của khối 11, 12 mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Các lớp Khai giảng vào tháng 7 của khối 11, 12 mới

 • KHỐI 12:
 • Anh cô Chi Mai, học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4), khai giảng ngày 01/07
 • Anh cô Chi Mai, học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4), khai giảng ngày 01/07
 • Anh cô Chi Mai, học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6), khai giảng ngày 02/07
 • Văn thầy Thanh, học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4), khai giảng ngày 01/07
 • Văn thầy Thanh, học vào 18h (Thứ 2 + Thứ 4), khai giảng ngày 01/07
 • Văn thầy Hưởng, học vào 18h (Thứ 5 + Thứ 7), khai giảng ngày 04/07
 • Văn thầy Hưởng, học vào 20h (Thứ 5 + Thứ 7), khai giảng ngày 04/07
 • Hình Không Gian thầy Nguyên, học vào 16h Thứ 6, khai giảng ngày 05/07
 • Khảo sát Hàm số thầy Trinh, học vào 14h Thứ 5, khai giảng ngày 04/07
 • Giải Tích thầy Hùng, học vào 14h Thứ 2, khai giảng ngày 01/07
 •  thầy Kim, học vào 18h (Thứ 2 + Thứ 6), khai giảng ngày 01/07
 • Lý Cơ thầy Cẩn, học vào 14h Thứ 7, khai giảng ngày 06/07
 •  thầy Dũng, học vào 14h Thứ 4, khai giảng ngày 03/07
 • Hóa thầy Thiết, học vào 14h Thứ 6, khai giảng ngày 12/07

 

 • KHỐI 11:
 • Hình thầy Nguyên, học vào 09h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 07/07
 • Đại thầy Hùng, học vào 07h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 07/07
 •  thầy Cẩn, học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng ngày 07/07
 •  thầy Dũng, học vào 18h15 Thứ 5, khai giảng ngày 04/07
 • Hóa thầy Dũng, học vào  18h15 Thứ 4, khai giảng ngày 10/07
 • Hóa thầy Thiết, học vào  18h15 Thứ 7, khai giảng ngày 13/07
 • Văn thầy Thanh, học vào 18h  Thứ 7, khai giảng ngày 07/07
 • Văn thầy Hưởng, học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 07/07
 • Văn thầy Hưởng, học vào 9h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 07/07
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *