Search
20 Tháng bảy, 2018, 23:44
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng 2 lớp 12 mới hôm nay Thứ 5 ngày 05/06

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long thông báo
1- HÓA (vô cơ) 12 mới, học vào 16h Thứ 5, khai giảng miễn phí 05/06 thầy Ngọc Dũng2- KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h Thứ 5, khai giảng 05/06 thầy Trinh

Hình ảnh: Thông Báo: Khai giảng 2 lớp 12 mới hôm nay Thứ 5 ngày 05/06</p>
<p>1- HÓA (vô cơ) 12 mới, học vào 16h Thứ 5, khai giảng miễn phí 05/06 thầy Ngọc Dũng</p>
<p>2- KHẢO SÁT HÀM SỐ học vào 16h Thứ 5, khai giảng 05/06 thầy Trinh