Search
22 Tháng bảy, 2018, 01:06
 • :
 • :

Thông Báo: Lịch bán thẻ tháng 9 + 10

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

Thông Báo: Lịch bán thẻ tháng 9 + 10

Khối 12:

 • Hình học vào 14h Thứ 3 bán vào 13h30 ngày 03/09 = 265.000đ
 • Hình học vào 18h Thứ 5 bán vào 17h ngày 05/09 = 205.000đ
 • Hình học vào 14h Thứ 6 bán vào 13h30 ngày 30/08 = 205.000
 • Hình học vào 16h Thứ 6 bán vào 15h30 ngày 30/08 = 205.000đ
 • Hình học vào 14h Chủ Nhật bán vào 13h30 ngày 30/08 = 235.000đ

 

 • Đại thầy Hùng học vào 14h Thứ 2 bán vào 13h30 ngày 26/08 = 235.000đ
 • Giải Tích thầy Hùng  học vào 16h Thứ 2 bán vào 15h30 ngày 26/08 = 235.000đ
 • Giải Tích thầy Hùng  học vào 16h Thứ 3 bán vào 15h30 ngày 27/08 = 265.000đ
 • Đại thầy Hùng học vào 09h30 Chủ Nhật bán vào 09h ngày 25/08 = 265.000đ

 

 • Giải Tích thầy Trinh học vào 14h Thứ 5 bán vào 13h30 ngày 29/08 = 265.000đ
 • Đại thầy Trinh học vào 14h Thứ 7 bán vào 13h30 ngày 31/08 = 235.000đ
 • Giải Tích thầy Trinh học vào 16h Thứ 6 bán vào 13h30 ngày 06/09 = 235.000đ

 

 • Hóa thầy Thiết học vào 14h Thứ 6 bán vào 13h30 ngày 30/08 = 235.000đ
 • Hóa thầy Thiết học vào 16h Thứ 6 bán vào 15h30 ngày 30/08 = 235.000đ
 • Hóa thầy Thiết học vào 16h Thứ 7 bán vào 15h30 ngày 31/08 = 235.000đ

 

 • Hóa thầy Dũng học vào 16h (Thứ 3 + 5) bán vào 15h30 ngày 29/08 = 235.000đ

 

 • Lý thầy Dũng học vào 14h Thứ 2 bán vào 13h30 ngày 09/09 = 235.000đ
 • Lý thầy Dũng học vào 14h Thứ 4 bán vào 13h30 ngày 28/08 = 265.000đ
 • Lý thầy Dũng học vào 16h Thứ 4 bán vào 15h30 ngày 28/08 = 265.000đ

 

 • Lý thầy Cẩn học vào 16h Thứ 3 bán vào 15h30 ngày 10/09 = 235.000đ
 • Lý thầy Cẩn học vào 14h Thứ 5 bán vào 13h30 ngày 29/08 = 265.000đ
 • Lý thầy Cẩn học vào 16h Thứ 5 bán vào 15h30 ngày 05/09 = 235.000đ
 • Lý thầy Cẩn học vào 14h Thứ 7 bán vào 13h30 ngày 31/08 = 235.000đ
 • Lý thầy Cẩn học vào 16h Thứ 7 bán vào 15h30 ngày 31/08 = 235.000đ
 • Lý thầy Cẩn học vào 07h30 Chủ Nhật bán vào 07h ngày 25/08 = 265.000đ

 

 • Văn thầy Thanh học vào 16h (Thứ 2 + 4) bán vào 15h30 ngày 28/08 = 235.000đ
 • Văn thầy Thanh học vào 18h (Thứ 2 + 4) bán vào 17h30 ngày 28/08 = 235.000đ

 

 • Văn thầy Hưởng học vào 18h (Thứ 5 + 7) bán vào 17h30 ngày 29/08 = 235.000đ
 • Văn thầy Hưởng học vào 20h (Thứ 5 + 7) bán vào 19h30 ngày 29/08 = 235.000đ

 

Khối 11:

 

 • Hình thầy Nguyên học vào 09h30 Chủ Nhật bán vào 08h30 ngày 25/08 = 235.000đ

 

 • Đại thầy Trinh học vào 18h30 Thứ 3 bán vào 17h30 ngày 27/08 = 265.000đ
 • Đại thầy Trinh học vào 09h15 Thứ 7 bán vào 09h ngày 31/08 = 235.000đ
 • Đại thầy Trinh học vào 20h Thứ 7 bán vào 19h30 ngày 31/08 = 235.000đ

 

 • Đại thầy Hùng học vào 07h30 Chủ Nhật bán vào 07h ngày 25/08 = 265.000đ

 

 • Lý thầy Cẩn học vào 14h30 Chủ Nhật bán vào 13h30 ngày 25/08 = 265.000đ

 

 • Lý thầy Dũng học vào 18h30 Thứ 5 bán vào 18h ngày 05/09 = 235.000đ

 

 • Hóa thầy Dũng học vào 18h30 Thứ 4 bán vào 18h ngày 28/08 = 265.000đ

 

 • Hóa thầy Thiết học vào 18h30 Thứ 7 bán vào 18h ngày 31/08 = 235.000đ

 

 • Văn thầy Thanh  học vào 18h Chủ Nhật bán vào 17h30 ngày 25/08 = 265.000đ

 

 • Văn thầy Hưởng  học vào 07h30 Chủ Nhật bán vào 07h ngày 08/09 = 205.000đ
 • Văn thầy Hưởng  học vào 09h30 Chủ Nhật bán vào 09h ngày 08/09 = 205.000đ



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *