Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:51
  • :
  • :

Triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong ngành Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.
1_HKEP

Nhằm triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch trong toàn Ngành, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GD&ĐT rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch liên ngành đã ký giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Công an để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với Thông tư liên tịch nói trên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Công an xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, biện pháp phối hợp được quy định tại Thông tư liên tịch;

Chủ động phối hợp với ngành Công an tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch liên ngành về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo về Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 30/11 hàng năm để báo cáo lãnh đạo hai Bộ.

Với các Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch và quán triệt thực hiện trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và công an các cấp ở địa phương;

Phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giao ban, kiểm tra về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT và các quy chế, kế hoạch phối hợp theo định kỳ 06 tháng/1 lần hoặc tổ chức giao ban đột xuất nếu thấy cần thiết; gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT để theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ;

Phân công phòng, ban, cán bộ chuyên trách phối hợp với ngành Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, gửi danh sách, địa chỉ, điện thoại liên hệ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT để theo dõi, liên hệ công tác.

Các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp: Chủ động phối hợp với Công an các cấp ở địa phương xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch và quán triệt thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị;

Phối hợp với Công an các cấp ở địa phương tổ chức giao ban về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT và các quy chế, kế hoạch phối hợp theo định kỳ 6 tháng/1 lần hoặc tổ chức giao ban đột xuất nếu thấy cần thiết;

Phối hợp tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các ký túc xá, khu vực tập trung học sinh, sinh viên ở ngoại trú; gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT để theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ;

Phân công phòng, ban, cán bộ chuyên trách phối hợp với ngành Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, gửi danh sách, địa chỉ, điện thoại liên hệ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT để theo dõi, liên hệ công tác.