Search
18 Tháng mười một, 2018, 19:40
  • :
  • :

Trường ĐH Ngoại thương thông báo độ lệch điểm trúng tuyển

Trường ĐH Ngoại thương thông báo về độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của Trường.
1_TJNW

Cụ thể như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Độ lệch so với tổ hợp gốc
I HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 Cơ sở Hà Nội
1.1 Ngành Kinh tế D310101 A00 (Toán, Lý, Hoá) (gốc)

A01(Toán, Lý, Tiếng Anh)

D01(Toán, Văn, Tiếng Anh)

D02(Toán, Văn, Tiếng Nga)

D03(Toán, Văn, Tiếng Pháp)

D04(Toán, Văn, Tiếng Trung)

D06(Toán, Văn, Tiếng Nhật)

0

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

1.2 Ngành Quản trị Kinh doanh D340101 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

1.3 Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

1.4 Ngành Kinh doanh quốc tế D340120 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

1.5 Ngành Kinh tế quốc tế D310106 A00 (gốc)

A01

D01

D03

0

-1.5

-1.5

-1.5

1.6 Ngành Luật D380101 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

1.7 Ngành ngôn ngữ Anh D220201 D01 0
1.8 Ngành ngôn ngữ Pháp D220203 D03 0
1.9 Ngành ngôn ngữ Trung D220204 D01 (gốc)

D04

0

-3

1.10 Ngành ngôn ngữ Nhật D220209 D01 (gốc)

D06

0

-3

2 Cơ sở Quảng Ninh
2.1 Ngành Quản trị kinh doanh D340101 A00 (gốc)

A01

D01

0

0

0

2.2 Ngành Kinh doanh quốc tế D340120 A00 (gốc)

A01

D01

0

0

0

3 Cơ sở TP Hồ Chí Minh      
3.1 Ngành Kinh tế D310101 A00 (gốc)

A01

D01

D06

0

-1.5

-1.5

-1.5

3.2 Ngành Quản trị kinh doanh D340101 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

3.3 Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 A00 (gốc)

A01

D01

0

-1.5

-1.5

II HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Tại Cơ sở Hà Nội)
1 Ngành Quản trị kinh doanh D340101 A00 (gốc)

A01

D01

0

0

0